شارژرایگان ایرانسل29فروردین95

:: شارژرایگان ایرانسل29فروردین95

 شارژرایگان هرمی ایرانسل29فروردین95

ابتداارسال 1 به 737471

سپس ارسال کد1565547886 به 737471

بادعوت سه نفربه صورت هرمی صاحب شارژرایگان 5هزاری ایرانسل میشوید

باجواب دادن به یه سوال ساده(یه جمع ساده)واردمسابقه میشویدومیتونین ازمسابقه استفاده کنیدوشارژرایگان ایرانسل بگیرید

*دوستان مراحل روطبق نوشته بالاانجام دهیدوگرنه شارژی بهتون نمیده:ارسال 1 سپس کد 1565547886 ودرآخرپاسخ به یه سوال ساده*


سایت شارژرایگان منبع : سایت شارژرایگانشارژرایگان ایرانسل29فروردین95
برچسب ها : شارژرایگان

شارژ 1000تومنی ایرانسل25فروردین

:: شارژ 1000تومنی ایرانسل25فروردین

 

باارسال ozv khatf به8282

سپس ارسال kh 444 به8282

مرحله بعدتیم خودراانتخاب کنید:

1-بارسلونا  باکد 101

2-بایرن مونیخ  باکد 102

3-رئال مادرید  باکد 103

بابردتیم موردنظرتون درلیگ قهرمانان اروپایه شارژهزاری میبرید


سایت شارژرایگان منبع : سایت شارژرایگانشارژ 1000تومنی ایرانسل25فروردین
برچسب ها :  باکد

شارژرایگان ایرانسل29فروردین95

:: شارژرایگان ایرانسل29فروردین95

 شارژ29فروردین95 ایرانسل

سامانه هنوزفعال هستش وتااتمام نیافته عضومسابقه بشید

باارسال 1 به 737470

24ساعت بعد(فردا)

ارسال 1000به 737470 ودریافت شارژ

*دوستان توجه کنن این سامانه سه شارژمیده؛یکی فردا،یکی سه روزبعد،یکی هم هفت روزبعد...اطلاعات بیشتردرپیامک های دریافتی مسابقه*

<دوستان توجه کنن که طی این هفت روزنبایدسامانه رولغوکنیدوگرنه بهتون شارژنمیده>

{هزینه روزانه:120تومن & درمجموع هفت روز:840تومن}

 

 

 


سایت شارژرایگان منبع : سایت شارژرایگانشارژرایگان ایرانسل29فروردین95
برچسب ها :